کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

نتایج نظرسنجی
مطالب وبسایت ازنظرمحتوی چگونه است؟
عالی -> 2 رأی. (16.67 %) 16.67 %
خیلی خوب -> 1 رأی. (8.33 %) 8.33 %
خوب -> 3 رأی. (25.00 %) 25.00 %
متوسط -> 3 رأی. (25.00 %) 25.00 %
بد -> 3 رأی. (25.00 %) 25.00 %
مجموع نظرات: 12 رأی

Up Page